IES JOANOT MARTORELL DE VALÈNCIA – DEPARTAMENT DE VALENCIÀ
1r DE BATXILLERAT – CURS 2012-13

PROGRAMACIÓ, SISTEMA DE TREBALL, D'AVALUACIÓ I LECTURES PROGRAMADES.

1.OBJECTIUS MÍNIMS DE LA PROGRAMACIÓ1.1. Comunicació

Prendre apunts a classe; fer resums, esquemes, mapes mentals i conceptuals, ressenyes de llibres i esdeveniments culturals; expressar opinions; exposar temes de teoria de la llengua i d'història de la literatura; redactar crítiques literàries; elaborar treballs d'investigació, presentacions power point; impartir conferències breus; fer debats organitzats, tertúlies dialògiques, pòsters digitals amb glogster; crear videolits, relats digitals; treballar de forma col·laborativa en línia amb l'aplicació de Google Docs, el blog, el wiki del curs i els fòrums de debat (wiki, twitter, etc.).

1.2. Llengua

Millora de l'ortografia de manera autònoma i reflexiva amb la publicació setmanal d'escrits al blog; revisió de la puntuació i les regles d'ús.
Elaboració de textos de diferents gèneres funcionals i acadèmics atenent als aspectes d'adequació, coherència, cohesió i correcció que s'estudiaran per mitjà de l'ús oral i escrit de la llengua, l'anàlisi i la reflexió sobre l'elaboració i el producte final.
Aprofundiment en els elements de cohesió textual mitjançant la pràctica i la substitució.
Estudi, reflexió i aplicació en els escrits dels diversos connectors sintàctics de l'oració composta: coordinació i subordinació substantiva, adjectiva i adverbial.
Aprofundiment en la combinació i ús de pronoms febles en contextos literaris.

1.3. Literatura

Resumir les característiques de l'expansió i plenitud de la llengua: s. XII-XIV
Investigar sobre la prosa medieval: Llull, Arnau de Vilanova i les 4 grans cròniques
Contrastar les idees de 'la tardor medieval': entre el medievalisme i l'Humanisme
Identificar els trets bàsics de Bernat Metge i la prosa cancelleresca
La prosa religiosa i moral: s. XIV i XV. Eiximenis, Turmeda, Corella, Villena i Ferrer.
Reconéixer la poesia d'Ausiàs March i valorar-la amb comentaris
Gaudir, resumir i transformar fragments de la novel·la cavalleresca: Tirant lo Blanc.

2.LECTURES TRIMESTRALS


1a avaluació: Les veus del temps. Antologia (I) DDAA. Edicions Bromera (És el volum núm. 1)
2a avaluació: Tirant lo Blanc. Glòria i Joan Pellicer. Perifèric Edicions (Aquesta editorial concreta)
3a avaluació: Terra baixa. Àngel Guimerà. Qualsevol edició del mercat.

2.1. Lectures optatives de la 1a i la 2a avaluacions

TEXTOS ADAPTATS DELS SEGLES XIII-XVI i NOVEL·LA I ASSAIG

3.CRITERI GENERAL D'AVALUACIÓ


Es pretén adoptar una avaluació diversificada que es basarà en 4 aspectes (+ 1 de voluntari), dels quals s'ha d'obtenir una nota superior a la tercera part aprovada per a poder sumar tots els apartats i aconseguir així en cada avaluació la nota mínima de 5 sobre 10 punts:
  1. Controls orals o escrits de l trimestre (l'ortografia descompta fins a 1 p.): 5 punts
  2. Diari setmanal d'escriptura al blog i publicació d'opinions i treballs: 2 punts
  3. Treballs amb la lectura trimestral: 2 punts
  4. Participació, col·laboració, atenció, respecte: 1 punt
  5. Lectures o treballs extra d'ampliació: 0,5 + 0,5 punts.

4.ÚS DELS BLOGS PORTFOLIS D'AULA


El blog de l'assignatura de Valencià per a 1r de Batxillerat, que haureu de consultar amb freqüència per veure les propostes de treball i les recomanacions, és: http://primerdebat.blogspot.com.es

S'ha creat un blog d'aula per tal que tots els alumnes de cada grup hi publiquen el seu diari setmanal i els seus treballs. Serà d'ús obligatori per a la qualificació. Les adreces són:

El professor registrarà cada alumne durant les primeres classes amb un compte de GMAIL en el blog d'aula que li corresponga.
L'alumne haurà de redactar 1 entrada (escrit, apunt o post) al blog cada setmana, si més no i fins a la nit del diumenge, il·lustrada sempre amb una imatge, on respondrà alguns d'aquests criteris:
  • Síntesi personal dels aprenentatges, activitats, continguts més importants de la setmana;
  • Reflexió sobre alguna dificultat trobada en les activitats, busca d'ajuda entre els companys, solucions donades.
  • Publicació dels treballs individuals o en grup en tots els formats en què s'hagen elaborat: text, presentació, àudio, vídeo, mapa conceptual, etc. Hi contindrà una breu reflexió del procés de realització, les dificultats i solucions donades i l'aprenentatge principal de l'activitat, ja siga en el pla del contingut o dels procediments de recerca i textualització.
  • En acabar la redacció de l'apunt, haurà de posar en l'espai d'etiquetes o tags la inicial del seu nom i el cognom, sempre de la mateixa manera.

5.PORTFOLI PERSONAL FINAL


L'alumne/a confeccionarà un portfolio electrònic final del curs amb els seus 10-15 millors treballs, textos i reflexions publicats al blog on reflectirà les pautes marcades pel professor. La plataforma aconsellada per a editar el portfolio en línia serà WIX (http://es.wix.com/ ), però també podrem fer-lo en una pàgina d'aquest wiki.

6.EL WIKI DEL CURS

http://primerdebat.wikispaces.com

El wiki del curs és l'espai on apareixen replegats bona part dels continguts del curs, els exercicicis i els documents multimèdia seleccionats pels professors, però no és el llibre de text. El libre de text és aquell que s'elabora cada alumne en la seua llibreta d'apunts de classe, instrument fonamental, i les publicacions que fa setmanalment al blog, al costat dels possibles fòrums que es duran a terme al wiki i els treballs de lectura, d'investigació o creatius, publicats periòdicament en el blog d'aula. Així mateix, els professors lliuraran en fotocòpies bona part dels aspectes teòrics que s'abordaran en el curs i els exercicis per a practicar-los. El wiki servirà també com a espai per a la creció de portfoli final de l'alumne/a.
Al blog de nivell (Primer de Bat) es compartirà tot el material lliurat a classe per tal que l'alumne se'l puga descarregar a casa. I, al final del període escolar, es compartirà tot el material distribuït a classe de manera classificada i clara en les pàgines d'aquest wiki.

7.NORMES


A les primeres sessions de classe ens dotarem d'unes Normes que decidirem en cada grup per a funcionar de manera òptima durant les hores de classe en el terreny del comportament, el respecte, l'atenció als companys i al professor i el compliment de les tasques encomanades per a casa i en grup (compromís de treball). Es confeccionarà un decàleg en positiu (oracions afirmatives i no prohibicions) per acordar-les.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Els punts anteriors seran explicats i debatuts a classe durant les primeres sessions perquè esdevinguen la base de la convivència i el funcionament del procés d'ensenyament-aprenentatge que volem per a 1r de Bat en Valencià, el millor per a tots. Comenceu per portar un carpesà amb fulls, bolis i compreu en el termini d'una setmana el llibre de lectura del trimestre: Les veus del temps (I).